นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทอินทรอนิคส์จำกัดเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังตระหนักถึงการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นกันกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯตลอดทุกขั้นตอนจะต้องคำนึงถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้


1. ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติตามพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเคร่งครัด
3. ป้องกันปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. ป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ
5. ปลูกจิตสำนึกในการพิทักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน


บริษัทฯจะผลักดันและสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆได้ดำเนินการเพื่อบรรลุผลตามกรอบนโยบายของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ

24 มกราคม 2560